Apua Apua

San Siivouksella on erityisosaamista ja vankkaa kokemusta rakennusprojekteihin ja puhtausluokituksiin liittyen. Tiedämme, miten toimia projektin edetessä laajoissa ja haastavissakin kohteissa, minkä vuoksi San Siivouksesta on tullut merkittävä toimija rakennuttajien yhteistyökumppanina puhtausluokitelluissa kohteissa. Pölynhallintaohjeen mukaisen puhtausluokituksen tavoitteet saavutetaan likaantumisen ennaltaehkäisyllä sekä suunnitelmallisella ja säännöllisellä siivouksella. Suunnitelmallinen rakennussiivous ja pölyntorjunta projektin aikana on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin siivouksen osalta laiminlyödyn työmaan siivoaminen ja puhdistaminen projektin loppuvaiheessa.

Rakennussiivous ylläpitää terveellistä, viihtyisää ja tehokasta työympäristöä, parantaa työturvallisuutta sekä ehkäisee työstettävien ja niitä ympäröivien kohteiden likaantumista. Asutussa ympäristössä oikein tehdyn rakennussiivouksen merkitys korostuu entisestään.

Vaaralliset ja haitalliset pölyt kuriin

Pölyntorjunta on merkittävä osa työturvallisuutta ja rakennussiivousta. Pölyt ovat vähintään haitallisia ja myrkyllisiä ainesosia sekä mikrobeja sisältävinä terveydelle vaarallisia. Tyypillisiä rakennustyömaan pölyjä kertyy kivi- ja puumateriaalien työstämisestä sekä erilaisten aineiden käsittelystä. Purku- ja korjaustöiden kohdalla saatetaan törmätä erityisen myrkyllisiin kuten asbestia tai kreosoottia sisältäviin rakenteisiin. Säännöllisellä pölyn poistolla on vaikutusta rakentamisen laatuun.

Puhtausluokitukset rakennussiivouksessa

Rakennussiivousohje laaditaan rakennushanke- ja työvaihekohtaisesti luokitusten P1 tai P2 mukaan. Luokituksesta päätetään ennen rakennushankkeen aloitusta ja tarvittavaa tasoa arvioidaan hankkeen aikana.

Sisäilmastoluokituksen mukainen vaativampi puhtausluokka P1 on tarkkaan määritelty eri rakennusvaiheiden ja töiden kuten siivouksen osalta. Lopullisena tavoitteena on luovuttaa tilaajalle käyttövalmis puhdas tila ja huolehtia siitä että käytön aikana tilaan ei kulkeudu mitään kautta rakennusvaiheesta syntyneitä epäpuhtauksia. Toteuttaminen vaatii ennakointia, yhteistyötä ja suunnittelua, jossa voimme olla mukana jo ennen hankkeen aloitusta.

Puhtausluokka P2:lle ei ole määritelty selkeitä toimintaohjeita tai pölylle mitattavia raja-arvoja. Näin toimitaan kohteissa, joissa työ voidaan toteuttaa ilman erityisiä puhtausvaatimuksia. Irtolika, jäte ja pöly ovat haittana jokaisessa rakennuskohteessa, mutta niiden siivouksella tehostetaan rakennustyön etenemistä ja ehkäistään henkilö- ja materiaalivahinkojen syntymistä. Toimintaohjeet ja raja-arvot laaditaan kohteen mukaan ja toteutetaan muun muassa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset sekä rakennussiivousohjeet huomioiden.

Puhtaudenhallintaa eri työvaiheissa

Työmaa- ja puhtaudenhallintasuunnittelulla on puhtaustavoitteiden täyttymisessä keskeinen merkitys. Pidämme irtolian, roskat ja pölyn kurissa. Osaamme noudattaa rakennussiivousohjetta, tunnemme oikeat työvälineet sekä menetelmät ja hallitsemme lajitteluun liittyvät käytännöt ja laadimme kohdekohtaisen työturvallisuussuunnitelman. San Siivous on mukana laadusta tinkimättä koko rakennusprojektin ajan:

  • siivoussuunnittelu
  • purkutyö – rakennussiivous alkaa
  • runko- ja sisärakennus
  • pinnoite- ja kiintokalusteasennukset
  • toimintakoesiivous
  • ylläpitosiivous
  • loppusiivous
  • arviointi
  • tilojen luovutus käyttövalmiina